LudaFarm_Picture_MachineCamMini3D_thumbnail

MachineCam Mini

Ladda ner Quick Install Guide här (PDF, 1.2 MB)

Innehåll

Inledning
Säkerhetsföreskrifter / viktig information
Det här finns i ditt MachineCam Mini-paket
Kamerans funktioner och delar
Monitorns funktioner och delar
Planering av kamerans och monitorns placering
Installation av monitorn
Installation av kameran
Användning av extra kameror
Vanliga frågor
Felsökning


Inledning

Produkterna från LUDA.Farm AB sänder på frekvensen 2,4 GHz. Produkten är CE-märkt vilket betyder att den uppfyller alla fastställda krav som gäller för att produkten ska få tas i bruk inom EU. CE-märkningen innebär också att produktens radiostrålning understiger de gränsvärden som anges i EMC direktivet 89/336/EEC och R&TTE direktivet (1999/5/ EC).

Innan du börjar installera ditt nyinköpta MachineCam Mini-paket ber vi dig att läsa igenom nedanstående avsnitt Säkerhetsföreskrifter/Viktig information.


Säkerhetsföreskrifter / viktig information

Använd alltid rätt nätadapter till rätt produkt då du riskerar att produkterna går sönder om de matas med fel volttal!

Läs igenom hela användarhandboken innan du påbörjar installationen av din kamera.

Använd inte produkterna på följande platser:

Använd inte produkterna på sjukhus då de kan störa känslig utrustning.
Använd inte produkterna ombord på flygplan då de kan störa känslig utrustning.
Använd inte produkterna där de kan göra intrång på andras integritet.

 • Följ alltid de lagar och regler som gäller i ditt land.
 • Lämna inte plastförpackningar i närheten av barn då de utgör en kvävningsrisk.
 • Lyft inte kameran eller monitorn i antennen.
 • Om du använder flera kameror samtidigt, placera dem på ett sätt så att signalerna når mottagarna från olika vinklar.

LUDA.Farm AB avsäger sig allt ansvar för situationer som uppkommit av missbruk eller inkorrekt användande av produkterna. Följ alltid instruktionerna i användarhandboken.

Hantera ej systemet under körning!


Det här finns i ditt MachineCam Mini-paket

Din MachineCam Mini-lösning innehåller följande produkter:

1x kamera (Art.nr. 2006)
1x monitor (Art.nr. 3006)
2x små antenner (Art.nr. 5019)
1x sugproppsarm för att fästa monitorn i vindrutan (Art.nr. 7015)
1x 12V biladapter för skärmen (Art.nr. 6034)
1x direktströmkabel för monitorn (Art.nr. 6035)

Försäkra dig om att alla produkter finns med i ditt paket och alla alla delar är märkta med rätt artikelnummer.

I nästkommande avsnitt beskriver vi delarna mer i detalj.


Kamerans funktioner och delar

Kameran kan vinklas till olika positioner beroende på placering. Lossa och/eller flytta justeringsskruvarna tills den önskade vinkeln har uppnåtts. Kameran kan monteras var som helst där en strömkälla finns tillgänglig inom 3 meters avstånd.


Monitorns funktioner och delar

Meny av/på, tryck på ”MENY”

Gå upp/ner i menyn, tryck på pil upp/pil ner

Ström på, håll nere knappen längst ner till vänster

Ändra kanal genom att trycka på PAIR/CH

Para en kamera genom att hålla nere PAIR/CH, se avsnittet Användning av extra kameror

Meny

 • Contrast (Kontrast)
 • Brightness (Ljusstyrka)
 • Saturation (Färgmättnad)
 • Language (Språk)
 • Reset (Återställ)
  • Yes/No (Ja/Nej)

Planering av kamerans och monitorns placering

Illustrationen här ovan visar hur kameran och monitorn monteras. På grund av strömkabelns längd måste kameran placeras på max 3 m avstånd från en lämplig strömkälla. Monitorns strömkabel är 3 m lång.

Vid fri sikt är räckvidden mellan kamera och monitor upp till 150 m. Då alla fordon är olika rekommenderar vi att pröva signalstyrkan innan delarna monteras permanent.

Information

Signalerna på 2,4 GHz frekvensen sänds ut som radiovågor i luften. Vågorna kan penetrera de flesta objekt eller studsa runt dem. Signalerna förlorar dock i styrka för varje hinder (fönster, väggar etc.) de måste passera. Om ett hinder är av metall, försämras signalstyrkan markant.


Installation av monitorn

 1. Montera sugproppsarmen i förarhytten och fäst monitorn. Försäkra dig om att allt sitter stadigt och säkert.
 2. Anslut biladaptern till monitorn och sedan till fordonets cigarettuttag. (6-24V) Alternativt, anslut monitorn till lämplig strömkälla med direktströmkabeln.
 3. Slå på tändningen för att starta monitorn. Om monitorn inte startar automatiskt, tryck på strömknappen på monitorn. Då kameran inte är installerad ännu kommer ingen bild att dyka upp på skärmen.
 4. Stäng av monitorn och fortsätt med kamerans installation.

Installation av kameran

Vid installation av kameran, särskilt vid utprovningen av kamerans placering, rekommenderar vi att ta hjälp av en till person. En person håller kameran på plats och den andra tittar på monitorn för att se att rätt vinkel uppnås.

Information

Ibland är strömkällan inte stark nog att förse kameran med tillräckligt med ström. Pröva en annan strömkälla om du upplever det här problemet.

Om du stöter på problem vid installationen, se avsnittet Felsökning.


Användning av extra kameror

Du kan använda upp till 3 extra kameror till din MachineCam Mini-lösning. Vi rekommenderar att du parar kameran med din monitor innan du monterar den.

Para kameran och monitorn

 1. Anslut kameran till en strömkälla. (Se avsnittet om kamerans installation)
 2. Tryck på PAIR/CH-knappen på monitorn och gå till den kanal du vill se kameran på.
 3. Tryck och håll nere PAIR/CH-knappen tills siffrorna på skärmen börjar räkna ned.
 4. Innan nedräkningens slut, tryck och håll nere knappen på kamerans baksida tills “SAVE DATA” syns på skärmen.
 5. Montera kameran i önskat läge efter att signalkvaliteten kontrollerats.

Växla mellan kamerakanalerna på monitorn

Tryck på PAIR/CH-knappen.


Vanliga frågor

 1. Är signalen mellan kamera och mottagare krypterad?
  Ja.
 2. Vad betyder “fri sikt”?
  Med fri sikt menas att inga objekt (väggar, träd etc.) finns mellan kamera och mottagare. Metall försvagar signalen avsevärt.
 3. Varför försvagars signalstyrkan när kameran och monitorn är i rörelse?
  När du kör kan lite störningar förekomma. Detta beror på att signalen från kameran till mottagaren ständigt skickas från olika vinklar. Detta anses normalt vid trådlös överföring.
 4. Är kameran vattentålig?
  Din MachineCam Mini är IP66-klassad. Detta betyder att kameran är väl skyddad från både damm och fukt. Den kan placeras utomhus i regn eller fuktiga miljöer.
 5. Kan jag höra ljud från kameran?
  Nej, kameran har ingen mikrofon.
 6. Vad gör jag om jag har dålig mottagning på LCD-monitorn?
  Börja med att läsa igenom felsökningskapitlet. Tillfälliga störningar anses normalt vid trådlös överföring.
 7. Fler frågor?
  Du är alltid välkommen att besöka vår webbsida https://www.luda.farm eller kontakta din lokala återförsäljare.

Felsökning

Syftet med detta felsökningskapitel är att systematiskt gå igenom de fel som kan ha uppstått vi installationen. Följ schemat nedan för att lokalisera problemet med din installation.

Monitorn anses fungera om strömknappen lyser och menyvalen syns.

Problem Möjligt fel Lösning
Ingen bild alls (Svart) Monitorn är inte påslagen. Slå på monitorn med hjälp av Av/På-knappen.
Montorn är inte ansluten till en strömkälla. Starta motorn för att se till att cigarettuttaget leder ström.
Kontrollera att cigarettadaptern är helt intryckt i uttaget (den röda dioden ska lysa på adaptern).
Kontrollera att andra änden på cigarettadaptern är ansluten till monitorn.
Försäkra dig om att knappen på biladaptern är intryckt.
Ingen bild (Ingen signal) Ingen antenn på kameran. Försäkra dig om att antennen är påskruvad på kamerans baksida och att den sitter ordentligt fast.
Fel kanal är vald. Välj rätt kanal på monitorn.
Kameran får ström (strömindikatorn lyser) men du får ändå ingen signal. Kontrollera att antennen är fäst ordentligt, para kameran och monitorn.
Kameran får inte ström (strömindikatorn lyser inte). Starta motorn och slå på strömmen till strömkällan.
Strömkällan ger inte tillräckligt mycket ström. Kontrollera att kontakterna är hela och sitter ordentligt fast, pröva en alternativ strömkälla.
Signalstyrkan är inte tillräcklig. Vinkla antennen annorlunda eller flytta kameran till en annan position.
Svartvit bild Bleka färger eller svartvit bild. I mörka förhållanden går IR-dioderna igång automatiskt, vilket ger blekare färger. I helt mörka förhållanden blir bilden svartvit. Detta är helt normalt.