Korzystanie z dodatkowych kamer

W połączeniu z wybranym rozwiązaniem trailerCam można używać maksymalnie 3 dodatkowych kamer. Zalecamy sparowanie kamery z monitorem przed zamontowaniem na maszynie.

Parowanie kamery z monitorem

  1. Podłącz kamerę do źródła zasilania zgodnie z poleceniami na stronie 7.
  2. Na monitorze kliknij przycisk PAIR/CH i przejdź do kanału, na którym ma zostać zainstalowana kamera.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR/CH, aż wyświetlą się cyfry i rozpocznie się odliczanie.
  4. W trakcie odliczania 60 sekund przez urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu kamery, aż wyświetlony zostanie tekst „SAVE DATA”  (dane zapisane).
  5. Zamontuj kamerę w żądanym miejscu po sprawdzeniu, że siła sygnału jest wystarczająca.

Przełączanie między kamerami w monitorze

Naciśnij PAIR/CH